Arbitrators
KONTAKT
 • Czech Arbitration Centre s.r.o.
 • Adresa pro doručování:
 • Klatovská 515/169
 • 321 00 Plzeň
 • Tel: +420602642318
 • IČ 281 63 427
 • DIČ CZ281 63 427
 • č. účtu: 43-0629940227/0100
 • Mail: podatelna@arbitrators.cz
 • Mail: info@arbitrators.cz
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22455.
SDĚLENÍ

S ohledem na rozpornou judikaturu Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR, byl pro posílení právní jistoty našich klientů, s přiměřenou aplikací ust. § 13 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, náš Jednací řád uveřejněn v Obchodním věstníku OV 52/2009 dne 30.12.2009. Aktuální znění s účinností od 17.12.2009 zde.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Rozhodčí doložka, Jednací řád.
Vzory ke stažení zde

ÚŘEDNÍ DESKA
LEGISLATIVA

Základní a související právní předpisy v platném znění.
Více se dozvíte zde

MODELOVÝ PŘÍPAD

Ukázka postupu arbitráže.
Více se dozvíte zde

Arbitráž - průvodce řízením

Podstatou arbitráže – rozhodčího řízení je přenesení projednávání a rozhodování majetkových sporů z pravomoci obecných soudů na rozhodce – arbitry, a to písemnou dohodou stran (účastníků sporu).

Touto dohodou je tzv. rozhodčí doložka.

Řízení začíná odesláním žaloby na adresu Arbitrážního centra a zaplacením poplatku za rozhodčí řízení – náklady řízení. Řízení je zásadně neveřejné a zpravidla bývá rozhodováno bez nařízení ústního jednání, pouze na základě předložených písemností a listinných důkazů. Rozhodce má zákonnou povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v rámci řízení dozví.

Řízení končí vydáním Rozhodčího nálezu a je jednoinstanční, tzn. proti vydanému Rozhodčímu nálezu není přípustno odvolání. Rozhodčí nález tak nabývá právní moci již doručením účasníkům řízení (stranám sporu) a je vykonatelný – tzn. je exekučním titulem, se stejnými právními účinky jako soudní rozsudek.

Garantujeme vydání rozhodčího nálezu zpravidla již do 30-ti dnů.


Arbitrážní Centrum - Czech Arbitration Centre © 2007 - Miloš Žáček